Knihovní řád

Je vydán na základě aktuálního znění Zřizovací listiny Obecní knihovny v Ořechově ze dne 10. 12. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)

Základní ustanovení

1.1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

1.2 Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která:

 • půjčuje knihy, časopisy, mapy a další knihovní jednotky
 • poskytuje specializované informace o literatuře a jejich tvůrcích
 • podává všeobecné informace z oblasti regionu
 • umožňuje přístup na internet
 • připravuje a uskutečňuje vzdělávací pořady, besedy, přednášky, výstavy apod.
 • spolupracuje s jinými institucemi, zejména školskými
 • organizuje kulturní a divadelní představení, zájezdy pro občany
 • zprostředkovává výpůjčkyz výměnného fondu MK Kuřim

1.3 Poplatky

 • základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 zákona 257/2001 Sb. bezplatně
 • placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž
 • knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů
 • veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu

Uživatelé knihovny

2.1 Registrace uživatele

 • uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození.
 • děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce
 • knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů – č.reg. 00018572/001 ze dne 13.1.2003
 • osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, k čemuž zřizovatel schválil Směrnici o shromažďování a zpracování osobních údajů, která je přílohou tohoto KŘ.

2.2 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek
 • jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů
 • připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo starostovi obce.

2.3 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.
 • uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.)
 • uživatel může využívat službu Internet zdarma max. 30 minut denně

Výpůjční řád

3.1 Zpřístupňované knihovní jednotky

 • knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 • meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

3.2 Rozhodnutí o půjčování

 • mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 3.1. tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

3.3 Postupy připůjčování

 • před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady
 • uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně u knihovníka nebo písemně na emailovou adresu knihovny).

3.4 Výpůjční lhůty

 • výpůjční lhůtapro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před její uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení
 • knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3.5 Vracení vypůjčeného dokumentu

 • uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu
 • je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

3.6 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 • pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí
 • mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů
 • uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu.
 • uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 • jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě,účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení dle Ceníku
 • jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 • do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

4.1 Ztráty a náhrady

 • uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • o způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 • uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 • do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

4.2 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

poplatek z prodlení:

 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 • vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou

ztráta průkazu uživatele:

 • za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

4.3 Náhrada všeobecných škod

 • uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
 • za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 3. Tento Knihovní řád platí od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou a ruší se jím knihovní řád vydaný 1. 1. 2003

V Ořechově dne 1. 9. 2011

Přílohy:

 • Zřizovací listina
 • Osvědčení o zápisu do evidence knihoven
 • Směrnice o shromažďování a zpracování osobních údajů
 • Sdělení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů
 • Ceník poplatků a náhrad