O knihovně

Obecní knihovna v Ořechově u Brna je veřejná univerzální knihovna, jejímž posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literaturu, uspokojovat kulturní a informační potřeby a napomáhat všem formám vzdělávání při zachování rovných podmínek pro všechny občany.

První zmínky o knihovně se objevují již v roce 1897, kdy byl v Ořechově „Čtenářsko-divadelní spolek Komenský“ a z roku 1925 se dochoval tištěný Knihovní řád obecní knihovny v Ořechově, který vydala tehdejší knihovní rada. Nynější obec Ořechov vznikla v roce 1945 sloučením tří samostatných obcí a každá obec měla také svou knihovnu. V Ořechovičkách a Tikovicích sídlily knihovny v Obecních domech a v Ořechově byla knihovna umístěna v Sokolovně. Po sloučení obcí byly sloučeny i knihovny a postupně se stěhovaly na různá místa v obci.

Největšího rozmachu se knihovna dožila na začátku 90. let, kdy byla umístěna do pěkně vybavených prostor po zrušeném muzeu.

Bohužel tyto prostory po několika letech musela uvolnit lékárně a byla přestěhována do jedné malé místnosti. V červnu 2010 byla knihovna přestěhována do nově vybudovaných prostor v bývalé speciální škole, dnes Kulturního centra.

V průběhu historie se střídali i knihovníci.

Nejdéle (26 let) funkci knihovníka vykonával místní učitel Petr Valehrach.

V 80. letech 20. století byla knihovně knihovnici absolventka Střední knihovnické školy Jindřiška Urbanová.

Později v knihovně působila paní Eliška Krejčířová. Po roce 2003 se knihovnici stala paní učitelka Olga Frantová. Od roku 2009 do roku 2014 byla knihovnicí paní Leona Steingartová, kterou na dva roky vystřídala paní Mgr. Zeňka Špryncová.

Po organizační stránce patřila knihovna od 60. let mezi knihovny okresu Brno-venkov. V letech 1990–2002 byla pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V r. 2003 po zrušení okresních úřadů se jejím zřizovatelem stala Obec Ořechov a knihovna se stala organizační složkou obce.

V roce 2009 podala knihovna žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR do programu VISK3 a získala finanční prostředky na automatizovaný knihovnický systém Clavius, který umožnil začít s automatizací knihovny. Ke konci roku 2010 byl spuštěn on-line katalog, který nabízí beletrii pro děti i dospělé zpracovanou v programu Clavius. Během roku 2011 byl katalog doplněn o naučnou literaturu a na podzim byl spuštěn výpůjční protokol pro čtenáře.

V současné době je knihovnicí paní Naděžda Adámková, která zde působí od 1.1.2017. Fond knihovny tvoří asi 10 tisíc svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční a informační a od roku 2001 i přístup na internet. Knihovna odebírá 10 titulů časopisů. Vzhledem k omezeným prostředkům na nákup literatury využívá knihovna možnosti získat knihy z výměnného fondu Městské knihovny v Kuřimi. Provoz knihovny a internetu je financován z rozpočtu obce i Jihomoravské­ho kraje.

Knihovna, kromě své původní funkce, doplňuje svou činností společensko-kulturní aktivity v obci. Pořádá přednášky, besedy, literární pásma, veřejná čtení, workshopy, výstavy, jarmarky, autogramiády, zprostředkovává zájezdy do brněnských divadel, naučné zájezdy po památkách v republice. Spolupracuje také se školami, kterým nabízí výukové programy pro obohacení výuky českého jazyka a literatury, pro děti i dospělé pořádá literární a jiné soutěže.

Spolupracujeme s místními spolky a organizacemi v obci. Naše knihovna je členem SKIP.

 • Od roku 2009 je knihovna zapojena do celostátní akce na podporu čtenářství u dětí Noc s Andersenem.
 • Od roku 2013 zprostřed­kovává knihovna studium pro seniory – Virtuální univerzita třetího věku, organizovaná provozně ekonomickou fakultou v Praze.
 • Od roku 2017 se pravidelně účastní projektu JM čte, zapojuje se do projektu Česká knihovna a Už jsem čtenář, Týden knihoven, Březen – měsíc knihy.
 • V roce 2017 – 2018 jsme spolupracovali s Divadlem u stolu z Ořechova, který vedl p. Leonard Walletzký, jako režisér tohoto divadla. Prožili jsme krásné chvíle na literárních besedách o Karlu Čapkovi, Františku Kožíkovi či Josefu Kainarovi. Bohužel z důvodu úmrtí tato spolupráce skončila.
 • V roce 2018 zapojení do projektu Skautská pošta.
 • Od roku 2018 pořádáme akci Den pro ženy, ke svátku matek.
 • Od roku 2020 se knihovna zapojila do projektu Lovci perel.
 • Od 2021 se zapojujeme do projektu České dny proti rakovině – celonárodní veřejná sbírka.
 • Od 2021 probíhá soutěž pro děti od 12cti let a dospělé Hádej, kdo jsem? a soutěž pro děti Louskáček.
 • Od 2021 spolupracujeme s MAP Šlapanice.
 • Od léta 2022 přešla knihovna na nový knihovnický program TRITIUS.